Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysiotherapie

Tarief
Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden behandelingen door de fysiotherapeut (tot een maximum aantal behandelingen per jaar) vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor het totale aantal behandelingen waarop u recht heeft. Indien u geen aanvullende verzekering heeft betaalt u de behandelingen zelf, mits u op verwijzing van een arts wordt aangemeld met een chronische indicatie. In dit geval heeft u vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering (Let op: de basisverzekering heeft een eigen risico van minimaal € 385 per jaar).

Betaling
Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, worden uw behandelingen na afloop van iedere maand gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is worden de rekeningen naar u gestuurd en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling(en). Vragen en/of onduidelijkheden ten aanzien van nota’s, zorgverzekeraars en behandelkosten kunt u ten allen tijde kenbaar maken bij de secretaresse(s).

Privacy / Geheimhouding
Iedere medewerker van Fysiotherapie De Carrousel heeft geheimhoudingsplicht.

Verzuim
Zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent voor uw behandeling. Wanneer u verhinderd bent, dient u dit tenminste 24 uur van te voren te melden. Met uitzondering van overmacht wegens ziekte, zijn wij bij verzuim zonder tijdige afmelding genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid
De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. Tevens is de praktijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten dient u ten allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van Fysiotherapie De Carrousel of de hiertoe bevoegde instantie, zoals politie of brandweer, op te volgen.

Dataverzameling
Als Keurmerk Praktijk, krijgen de fysiotherapeuten binnen de praktijk zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Door middel van deze dataverzameling, onderzoek en analyse van data vanuit de patiëntendossiers, zijn de fysiotherapeuten binnen de praktijk in staat om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres, uw persoonlijke gegevens zijn uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.
Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl

De praktijk doet eveneens mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

Klachtenregeling
In deze praktijk voor fysiotherapie doen wij er alles aan om onze klanten/patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut. Indien u hierna toch liever uw klacht bespreekt met een onafhankelijke klachtenconsultent kunt u dit doen door een mail te sturen naar klacht@keurmerkfysiotherapie.nl Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

Algemene voorwaarden Fysifit

Algemeen
Op alle door FysiFit gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Het lid mag gedurende openingstijden trainen, rekeninghoudend met de geldende huisregels.
FysiFit behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

Overeenkomst
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van FysiFit. FysiFit is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, welke alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan het lidmaatschap beëindigd worden met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door FysiFit te zijn ontvangen.

Lidmaatschap
U bent bekend met het feit dat u een lidmaatschap aangaat voor de onbepaalde contractduur, welke ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Lidmaatschap is pas mogelijk na een intake of doorstroom vanuit Fysiotherapie De Carrousel.

Lidmaatschapsgelden
Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via automatische, maandelijkse, incasso te worden voldaan. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag FysiFit een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Bij niet tijdige betaling worden alle, voor het resterende kalenderjaar (januari t/m december) opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan FysiFit te worden voldaan. Het lid kan geen gebruik maken van FysiFit tot het moment dat de vervallen schuld is voldaan. Indien FysiFit over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer FysiFit over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid FysiFit niet gebruiken tot het moment dat alle, door FysiFit in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig is verklaard. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld. Alle prijzen zijn inclusief BTW. FysiFit is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. FysiFit is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van het contract, dan heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Privacy
FysiFit gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. FysiFit is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in de ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

Beëindiging lidmaatschap
Indien het lidmaatschap niet met minimaal één kalendermaand voor de einddatum schriftelijk wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een mutatieformulier, welke uitsluitend bij FysiFit verkrijgbaar is, of middels een opzegbrief. Het formulier dient bij FysiFit te worden ingevuld en ingeleverd samen en in overleg met één van de medewerkers van FysiFit. De kopie, welke u alleen ontvangt op uw eigen verzoek, dient tevens als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor de deelnemer. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert FysiFit deze per aangetekende post te verzenden.

Ziekte/Blessures
In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor men niet aan fitness kan/mag deelnemen, kan met schriftelijke toestemming van FysiFit het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden stopgezet (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en/of vakantie) en is alleen mogelijk bij een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De lidmaatschapsovereenkomst en de daarbij behorende financiële zaken worden tijdelijk stopgezet met maximaal zes maanden.

Vakantiestop
Bij FysiFit is het mogelijk om gebruik te maken van een vakantiestop. Hiermee wordt uw lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van drie maanden, stopgezet. Dit kan uitsluitend met een mutatieformulier, welke uitsluitend bij FysiFit verkrijgbaar is. Alleen een volledig ingevuld formulier wordt in behandeling genomen. De vakantiestop is alleen mogelijk voor volledige maanden.

Openingstijden
FysiFit is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. FysiFit is bevoegd de openingstijden te wijzigen. FysiFit is bevoegd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan vierentwintig uur bedraagt, heeft het lid geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Persoonsgegevens
Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct bij FysiFit te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer FysiFit kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.

Aansprakelijkheid
FysiFit is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens FysiFit of haar leidinggevenden. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de persoonlijke bezittingen. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, beschadiging of diefstal van goederen op grondgebied van FysiFit.

FysiFit huisregelement
Het lid is bekend dat FysiFit bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de praktijk en kunnen, indien gewenst, opgevraagd worden bij de receptie van de praktijk. De praktijk kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Slotbepaling
Overeenkomsten tussen het lid en FysiFit kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Waneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Wilt u vanwege gezondheisproblemen uw voedingspatroon verbeteren?

Maak een afspraak met onze diëtiste!

Afspraak maken